បើកវគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត-Recruitment for Cinematography Workshop

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា ឬ Cambodia Film Commission នឹងបើក វគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត “Cinematography” ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ [...]

ពិធីគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា និងការដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្ត​នៅ​កម្ពុជា​ ត្រូវបានសម្ពោធឡើងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០៩ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដោយអ្នកដឹកនាំរឿងបេក្ខជនអូស្ការ លោករិទ្ធី ប៉ាន់ [...]

By
In
Posted

Surviving Bokator

From the ancient carvings on the temples of Angkor to the international stage. What started as a Cambodian genocide survivor’s dream to resurrect one of the world’s oldest martial arts becomes an [...]

By
In
Posted

Angkar

Khonsaly finds his former Khmer Rouge executioners, in the obscure intimacy of the village in which they lived for 4 years. Between past and present, identities are revealed, the forgotten [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.