បើកវគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត-Recruitment for Cinematography Workshop

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា ឬ Cambodia Film Commission នឹងបើក វគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត “Cinematography” ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ [...]

ពិធីគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា និងការដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្ត​នៅ​កម្ពុជា​ ត្រូវបានសម្ពោធឡើងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០៩ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដោយអ្នកដឹកនាំរឿងបេក្ខជនអូស្ការ លោករិទ្ធី ប៉ាន់ [...]

By
In
Posted

Surviving Bokator

From the ancient carvings on the temples of Angkor to the international stage. What started as a Cambodian genocide survivor’s dream to resurrect one of the world’s oldest martial arts becomes an [...]

By
In
Posted

Angkar

Khonsaly finds his former Khmer Rouge executioners, in the obscure intimacy of the village in which they lived for 4 years. Between past and present, identities are revealed, the forgotten [...]

By
In
Posted

Camp 32

Hom Chhorn has a young family and a comfortable life in suburban Melbourne, yet remains wracked by childhood memories of the atrocities he witnessed as a boy. At age 6, he was imprisoned at a [...]

By
In
Posted

Bonne Nuit Papa

Dr. Ottara Kem never spoke about his Cambodian past to his German daughters. But on his deathbed he desired to be buried in Cambodia. With the fulfillment of his wish begins an intense, [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt