បើកវគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត-Recruitment for Cinematography Workshop

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា ឬ Cambodia Film Commission នឹងបើក វគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត “Cinematography” ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.