បើកវគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត-Recruitment for Cinematography Workshop

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា ឬ Cambodia Film Commission នឹងបើក វគ្គបំពាក់បំប៉នជំនាញបន្ថែមផ្នែកថតភាពយន្ត “Cinematography” ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ [...]

ពិធីគម្រប់ខួប១០ឆ្នាំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជា និងការដាក់ឲ្យដំណើរការគេហទំព័រថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ និងទទួលការថតភាពយន្ត​នៅ​កម្ពុជា​ ត្រូវបានសម្ពោធឡើងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០៩ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដោយអ្នកដឹកនាំរឿងបេក្ខជនអូស្ការ លោករិទ្ធី ប៉ាន់ [...]

Open For Applications: Sound Training

ដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់ និងកង្វះខាតអ្នកបច្ចេកទេសសម្លេងក្នុង​វិ​ស័យខ្សែភាពយន្តកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងទទួលថតភាពយន្តនៅកម្ពុជានឹងរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកទេសសម្លេងភាពយន្ត [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.